• Добавени продукти за сравнение
    Няма нищо в сравнение...
   • Вашите любими продукти
     Няма нищо в любими...
    • 0893555876
    • Условия за ползване

     ОБЩИ УСЛОВИЯ

     за извършване на продажба на стоки през сайта

     за електронна търговия на “FRAGRANCE” LTD, гр. София

     Testeri.bg


      

      

                                                                                                                     ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

      

     Чл. 1. С настоящите Общи условия за покупко - продажба на стоки през сайта за електронна търговия testeri.bg, се уреждат договорните взаимоотношенията между „FRAGRANCE” LTD, ЕИК 204928272, със седалище и адрес на управление - гр. Банкя, ул. Роза 2, наричано за краткост "ПРОДАВАЧ" и лицата, ползващи услугите на сайта за електронна търговия на дружеството, наричани за краткост "КУПУВАЧИ''.

     Чл. 2. Общите условия имат за цел да унифицират договорните клаузи относно всички Клиенти на дружеството ползващи услугите на сайта за електронна търговия testeri.bg

     Чл. 3.На електронния адрес на сайта за електронна търговия на Продавача се съдържа информацията по чл. 52, ал. 1 от ЗЗП (Закон за защита на потребителите) относно:

     - името и адреса на продавача;

     - основните характеристики на стоките;

     - цената на стоките с включени всички данъци и такси;

     - стойността на пощенските или транспортните разходи, не са включени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка;

     - начина на плащане, доставка и изпълнение на договора;

     - правото на купувача да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната;

     - периода, за който направеното предложение или цена остават в сила.

     3.2 Цените на всички стоки са обявени в български левове и не включват разходите за доставка на стоката.

     Чл. 4.Обявяването на информацията по чл. 3 се счита за Публична покана по смисъла на чл. 290 от Търговския закон (ТЗ) на Република България и е отправена до неопределен кръг от адресати с цел отправяне на предложение от конкретен адресат към дружеството за закупуване на стоки, находящи се в сайта за електронна търговия testeri.bg

     4.2 С приемане на предложението на Купувача от страна на дружеството съобразно начина установен по – долу в настоящите Общи условия, между страните по настоящия договор възникват договорни правоотношения по повод конкретната покупка, по отношение на които се прилагат правилата и разпоредбите на настоящите Общи условия.

     Чл. 5. За да получи правото да направи предложение и след неговото приемане да закупи предлаганите в сайта testeri.bg стоки, Купувачът трябва да се регистрира в сайта за електронна търговия като:

     (1.Попълни вярно, точно и пълно предоставената му електронна регистрационна форма с данните посочени в същата, като въведе информация във всички полета където е отбелязана като задължителна съответната информация;

     (2.) Приеме текста на действащите към момента на регистрацията Общи условия на дружеството чрез маркиране на полето “Съгласен съм с условията за ползване” и "Съгласен съм с политиката на поверителност и защита на личните данни(GDPR)"/Разпореждане (EU) 2016/679/. С натискане на въпросната маркировка, Клиентът декларира, че се е запознал с текста на предложените му Общи условия и Политика на поверителност и безусловно приема същите. От този момент Общите условия и Политика на поверителност и защита на личните данни(GDPR) се прилагат в договорните отношенията между страните.

     Чл. 6. При промяна на данните, изисквани за попълване в електронната регистрационна форма, купувачът се задължава да уведоми продавача в срок до датата на изпращане на закупената стока. В противен случай продавачът не носи отговорност за проблеми при нейната доставка.

     Чл. 7. След получаване на попълнената точно и пълно електронна регистрационна форма с изразено в нея съгласие с настоящите Общи условия и Политика на поверителност и защита на личните данни(GDPR), Продавача изпраща на електронната поща на купувача потвърждение на извършената регистрация.

     Чл. 8. Въз основа на данните, попълнени в електронната регистрационна форма, testeri.bg , създава профил на купувача, достъпът до който се осъществява посредством уникално потребителско име и парола, избрани от самия купувач.

     Чл. 9.Закупуването на стока, предлагана в сайта за електронна търговия testeri.bg, става посредством подаване на заявка и заплащане на цената на определената стока, както и на всички допълнителни разходи, свързани с доставката на стоката.

     Чл. 10. При избран от Купувача начин на плащане – наложен платеж – плащането на цената на стоката и разходите по нейната доставка се извършват от Купувача при доставка на заявената стока.

     Чл. 11. Купувачът декларира изричното си съгласие за авансово заплащане на цената на закупуваната от него стока и цената на извършваната доставка при избран от него начин на плащане – по банков път или PayPal.

     Чл. 12. В заявката се попълва в електронна форма информация относно вида и количеството на закупуваната стока, условията на доставка, начин на плащане. Окончателното изпращане на заявка се осъществява чрез преминаване през петте стъпки на заявката. Потвърждаване на попълнената информация става посредством натискане на бутон „Поръчай”.

     Чл. 13. Заявката за покупка се приема от продавача чрез изпращане на съобщение до електронната поща на купувача, което съдържа потвърждение на данните по чл. 52, ал. 1 ЗЗП.

     Чл. 14. Купувачът заплаща цената на стоката и стойността на разходите по доставката чрез банков превод, извършен преди доставката на стоката, за което същият е дал изрично своето съгласие в чл. 11 от настоящите Общи условия или с наложен платеж, като заплащането става при получаване на закупената стока.

     Чл. 15. За всяко извършено от Купувача плащане, Продавачът издава съответните първични счетоводни документи.

     Чл. 16.Купувачът или трето лице, действащо от името и за сметка на купувача, приема стоката, като подписва всички придружаващи стоката документи.

     16.2 В случай, че стоката не може да бъде предадена на купувача или на трето лице, действащо от името и за сметка на купувача, в срока или на адреса за доставка, по причини, независещи от продавача, купувачът поема всички разходи по повторното доставяне на стоката, ако последният отново изяви желание да я получи.


      

     ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

      

     Чл. 17.Продавачът има задължение да прехвърли на купувача собствеността върху заявената стока.

     17.2 Продавачът се задължава да достави на посочен от купувача адрес или куриерски офис заявената от него стока в срока посочен в сайта за електронна търговия testeri.bg

     17.3 Продавачът се задължава да използва получената от купувача информация за целите на договора и да не я предоставя на трети лица, освен при изрично съгласие от страна на купувача или в други, предвидени от закон случаи.

     17.4 Продавачът се задължава да предоставя изчерпателна и точна информацията за продуктите в сайта за електронна търговия.

     17.5 “FRAGRANCE” LTD, не носи отговорност за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол, както и за вреди, причинени върху софтуера или хардуера на купувача, произтичащи от използването по какъвто и да е начин на сайта за електронна търговия.

     Чл. 18.Продавачът има право:

     (1) Да получи цената по конкретната продажба за заявената от Купувача стока, ведно с всички разходи по нейната доставка.

     (2) Да изпраща информация, запитвания и/или рекламни съобщения на електронната поща на Купувача, ако последният изрично не е изразил несъгласието си за това.

     Чл. 19. Купувачът се задължава:

     (1) Да заплати цената на стоката и разходите по нейната доставка на Продавача преди или при доставянето й.

     (2) Да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;

     (3) Да получи стоката на посоченото от него място на доставка;

     (4) Да пази потребителското си име и парола от трети лица и да уведоми незабавно продавача при неправомерен достъп от страна на трето лице до клиентския му профил. В противен случай купувачът носи отговорност за всички вреди, причинени на продавача при или по повод използването на клиентския профил от трето лице.

     (5) Да използва сайта за електронна търговия testeri.bg единствено и само за целите на електронната търговия.

     Чл. 20. Купувачът има право:

     (1) Да получи закупената стока в сроковете, посочени на сайта testeri.bg;

     (2) Да откаже да получи стоката когато:

     - доставената стока явно не съответства на заявената за покупка и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

     - ако продадената вещ има недостатъци, които съществено намаляват нейната годност за обикновеното употребление;

     (3) Ако купувачът е “Потребител” по смисъла на § 13, т. 1 от ЗЗП, той може да се откаже от поръчаните стоки без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, в рамките на 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаване на стоката, в случай, че не е ползванане е нарушена целостта на опаковката и не са премахвани етикетите, че е във вида в който е получена и в съответствие с условията по чл. 55 от ЗЗП.

     (4) В случай, че потребителят упражни правото си по чл. 55 на ЗЗП, той следва да изпрати заявление за отказ( ще откриете примерен вариант ТУК) и да върне стоката с ненарушена цялост и запазен търговски вид. При реализиране на посочената възможност “FRAGRANCE” LTD, се задължава да възстанови платените от потребителя суми в срок до 30 (тридесет) дни от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от стоката. Транспортните разходи по връщане на стоката са за сметка на потребителя.

     Чл. 21. При прекратяване на договора в предвидените от закона случаи Продавача заличава клиентския профил на купувача.

     Чл. 22.1 Обработването на личните данни от Продавача се извършва със съгласието на лицето, за което те се отнасят, което се изразява посредством изразеното съгласие с настоящите общи условия и отметката "Съгласен съм с политиката на поверителност и защита на личните данни(GDPR)"."FRAGRANCE" LTD е регистриран, като администратор на лични данни под номер 435119 в електроният регистер към КЗЛД.

     22.2 "FRAGRANCE" LTD, предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити личните данни от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

     22.3 С приемане на настоящите Общи условия Клиентът се счита за уведомен по смисъла на чл. 34а, т. 3 от Закон за защита на личните данни за това, че личните му данни могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на правилата и нормативите на действащото законодателство на територията на Република България.

     Чл. 23.1 Настоящият сайт за електронна търговия testeri.bg и публикуваните в него текстове и изображения са собственост на "FRAGRANCE" LTD и са обект на авторското право. Правата върху тях принадлежат изцяло на "FRAGRANCE" LTD  или неговите партньори.

     23.2 Правото на достъп на купувача до сайта за електронна търговия не може да бъде използвано в нарушение на правилата и нормативите на действащото законодателство на територията на Република България.


      

     ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

      

     Чл. 24. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Продавача.

     Чл. 25. За неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

   • Newsletter